پمپ کف کش

از پمپ کف کش برای لجن کشی استفاده می شود بدین منظور این پمپ برای لجن کشی از طریق خارج کردن آب های آلوده و صاف که املاحی مانند گل ولای و لجن های ته نشین شده یا پسماند های کوچک دارند عمل می کند. از پمپ کف کش بیشتر بیشتر به عنوان پمپاژ کننده استفاده می شود.