پمپ لجن کش

به پمپ هایی گفته می شوند می توانند گل و لای را برای شما پمپاژ کنند ، پمپ لجن کش به این معنا نیست که واقعا برای شما لجن پمچاژ کنند و این نام فقط یک اصطلاح می باشد ، این نوع پمپ برای نقاطی مورد استفاده قرا می گیرد که آب روشن در دست نیست و همره با گل و لای می باشد و می تواند تحت این شرایط کار کند و سیم پیچی آن آسیب نبیند .