پمپ شناور

پمپ های شناور به پمپ های چند طبقه با محرک الکتریکی که تشکیل شده از یک پمپ گریز از مرکز عمودی جهت پمپاژ آب یا مایعات دیگر از چاه های عمیق می باشند می گویند. در کل پمپ شناور که الکترو پمپ شناور نیزخوانده می شود به پمپی گته می شود که با الکتروموتور شناور کوپل شده است.