پمپ شناور کف کش

این نوع از پمپ های آب چیزی مابین پمپ شناور و پمپ کف کش است به این معنی که برای متراژ های متوسط مورد استفاده قرار می گیرد ، ساختار این نوع از پمپ ها بستگی به سیم استفاده شده در داخل آن دارد و با توجه به آن می تواند ساختار متفاوتی داشته باشد ،