پمپ آب طبقاتی

پمپ آب طبقاتی از گروه پمپ های سانتریفیوژ می باشد که این نوع پمپ از مواد مختلفی ساخته شده است که در انواع پمپ طبقاتی عمودی و پمپ طبقاتی افقی وجود دارند . از پمپ آب طبقاتی در زمینه های مختلف کشاورزی و صنعتی استفاده می شود و می توان برای افزایش فشار آب و انتقال آب از این پمپ استفاده کرد.