بوستر پمپ

بوستر پمپ به دستگاهی گفته می شود که دو یا چند پمپ  برای تامین هد لازم به صورت موازی به هم متصل شده باشند . وظیفه بوستر پمپ ثابت نگه داشتن فشار کافی برای تامین شبکه مصرف و افزایش فشار مایع می باشد که درآبرسانی ساختمان های مختلف مانند بیمارستانها و اونواع سالن و مجتمع ها استفاده می شود و هم چنین در بخش های کشاورزی و صنعت برای تامین آب نیز کارایی دارد.